VERKOOPSVOORWAARDEN WESTERN COSMETICS BV

ALGEMEEN
1 – Voor deze aanbiedingen, die uitsluitend bestemd zijn voor zakelijke gebruikers, gelden onze verkoopvoorwaarden.
2 – Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: “de klant, te weten iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Western Cosmetics BV een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.” Western Cosmetics sluit geen overeenkomsten met consumenten.
3 – De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover voorafgaand medegedeeld en niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onderhavige voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.
4 – De persoonsgegevens die de wederpartij aan Western Cosmetics verstrekt worden met grote zorgvuldigheid en geautomatiseerd verwerkt overeenkomstig de Nederlandse wetgeving, voor de verwerking van klantgegevens in het kader van een verantwoord klantenbeheer en van de bedrijfsdoelstellingen van Western Cosmetics –zoals voor toezending van eigen mailings of van vennootschappen die behoren tot Western Cosmetics-, voor de verwerking van bestellingen en betalingen, ten behoeve van managementinformatie en marktonderzoek alsmede ten behoeve van klantenservice.
De wederpartij beschikt over het recht van toegang en verbetering en kan Western Cosmetics steeds schriftelijk verzoeken geen verdere mailings toe te sturen.

AANBIEDINGEN
5 – Alle aanbiedingen van Western Cosmetics in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend. Western Cosmetics streeft er naar afbeeldingen, kleuren en beschrijvingen zo veel als mogelijk met de werkelijkheid te laten overeenstemmen, doch kan fouten of lichte afwijkingen niet uitsluiten.
6 – Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Western Cosmetics niet tot acceptatie van een order of opdracht. Niet-acceptatie wordt door Western Cosmetics zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 10 werkdagen na bestelling ter kennis gebracht.
7 – Western Cosmetics behoudt zich het recht voor om bestellingen of opdrachten te weigeren, dan wel onder rembours of vooruitbetaling te leveren of te presteren. De eerste bestelling van een nieuwe klant wordt steeds onder 50% vooruitbetaling geleverd, mits het dossier geaccepteerd werd.

OVEREENKOMST
8 – Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand nadat Western Cosmetics een opdracht schriftelijk of anderszins heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de tegenpartij daartegen binnen 5 werkdagen schriftelijk geprotesteerd heeft.
9 – Eventuele latere aanvullende afspraken of wijzigingen binden Western Cosmetics slechts als deze door Western Cosmetics schriftelijk zijn bevestigd, tenzij zulks redelijkerwijze niet van Western Cosmetics gevergd kan worden.
10 – Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens klacht binnen 5 werkdagen.
11 – Elke overeenkomst wordt door Western Cosmetics aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij -uitsluitend ter beoordeling van Western Cosmetics- voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Western Cosmetics is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
12 – Western Cosmetics is bevoegd om indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk geacht wordt voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

PRIJZEN
13 – Tenzij anders vermeld zijn geoffreerde prijzen exclusief BTW en exclusief eventuele invoerrechten, andere belastingen en rechten. Indien vanuit overheidswege nieuwe belastingen over producten of diensten geheven worden, is WESTERN COSMETICS steeds gerechtigd om deze over de aangegeven prijzen (na) te heffen met ingang vanaf het ogenblik waarop de betreffende belastingen (zijn) in(ge)gaan.
14 – Op drukfouten in prijslijsten, brochures en advertenties kan geen beroep worden gedaan tegenover Western Cosmetics.

TRANSPORT & LEVERING
15 – De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Western Cosmetics is verstrekt, door Western Cosmetics als goed koopman bepaald. Het transport geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. Western Cosmetics is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen.
16 – In geval de bestelling na aanbieding door Western Cosmetics niet door de wederpartij wordt aanvaard of afgenomen, is Western Cosmetics te harer keuze gerechtigd te handelen:
a) alsof de overeenkomst door de wederpartij is geannuleerd.
b) dan wel nakoming der overeenkomst te vorderen en eventueel verdere schade in rekening te brengen.
17 – Als het bestelde in voorraad is en de bestelling ontvangen wordt voor 16:00 uur ’s middags wordt binnen 24 uur of op de eerstvolgende werkdag verzonden. Voor omvangrijke producten of bij bestelling van grote hoeveelheden bedraagt de verzendtermijn 2 werkdagen, indien de bestelling geplaatst wordt voor 12:00 ’s middags. Opgave van de levertijd geschiedt overigens steeds bij benadering en onder voorbehoud, tenzij in een offerte nadrukkelijk anders is aangegeven.
18 – Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis of bedrijf van de wederpartij, op de begane grond.
19 – De kosten voor levering bedragen voor NL € 7,50 en voor BE € 10,- per bestelling, ook indien door Western Cosmetics in meerdere keren geleverd wordt. Voor bestelbedragen vanaf € 175,- in NL en € 250 in BE geschiedt levering gratis.
20 – De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering doch in elk geval binnen 3 werkdagen op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Western Cosmetics dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
21 – Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn dient de wederpartij op de aflevering bon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te laten vermelden terwijl in geval van (transport)schade de verpakking dient te worden bewaard. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

RECHT VAN RETOUR
22 – De wederpartij beschikt over een zichttermijn van 7 dagen. De zichttermijn is uitsluitend bedoeld om na te gaan of het bestelde conform het aangebodene is. Er is geen zichttermijn voor producten die op maat gemaakt zijn of die bedrukt zijn.
23 – Indien de wederpartij de goederen onder gebruikmaking van de zichttermijn wenst terug te sturen, dient dit te geschieden uiterlijk binnen 7 dagen na levering.
24 – De goederen dienen in hun originele verpakking aan Western Cosmetics teruggestuurd te worden en dienen onbeschadigd te zijn. De portokosten van de terugzending worden gedragen door Western Cosmetics.
25 – De wederpartij ontvangt daarna –te zijner keuze- een omruiling of terugbetaling.

GARANTIE & KLACHTEN
26 – Western Cosmetics sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet uit schuld of grove nalatigheid voortvloeit. De aansprakelijkheid van Western Cosmetics zal in elk geval het totale bedrag van de betreffende order of opdracht nooit te boven gaan.
27 – Western Cosmetics neemt eventuele klachten inzake geleverde goederen slechts in behandeling indien zij haar rechtstreeks binnen 1 week na levering schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur. Klachten dienen aangetekend te worden ingediend.
28- Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer in behandeling genomen.
29 – Indien de klacht gegrond wordt bevonden is Western Cosmetics uitsluitend te harer keuze verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren of de rekening van de wederpartij te crediteren ten belope van het niet gepresteerde gedeelte, zonder dat de wederpartij meer rechten kan laten gelden.
30 – Slechts indien en voor zover de klacht schriftelijk door Western Cosmetics gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij ten aanzien van het betwiste gedeelte op tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld.
31 – In geval van gebruiksadviezen garandeert Western Cosmetics dat haar adviezen opgesteld zijn conform de toepasselijke regelgeving ter zake en conform recente inzichten. Verdergaande garanties worden uitgesloten. Voor wat betreft adviezen van Western Cosmetics in verband met het gebruik en eventueel rendement van het gebruik geldt dat deze steeds zijn opgesteld op grond van de door wederpartij verstrekte gegevens en dat Western Cosmetics slechts garandeert dat deze adviezen vakkundig zijn opgesteld doch zonder garantie betreffende het resultaat.

AANSPRAKELIJKHEID
32 – Western Cosmetics sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet uit schuld of grove nalatigheid voortvloeit. De aansprakelijkheid van Western Cosmetics zal in elk geval het totale bedrag van de betreffende order of opdracht nooit te boven gaan.
33 – Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Western Cosmetics niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder doch niet beperkt tot bedrijfsschade aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden, winstderving of gevolgschade.
34 – In ieder geval is Western Cosmetics niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waar voor de wederpartij het heeft aangeschaft.
35 – Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen of diensten door of namens de wederpartij is Western Cosmetics gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of derden tot betaling van schadevergoeding ongeacht hoe de schade is ontstaan.

BETALINGSVOORWAARDEN & EIGENDOMSVOORBEHOUD
36 – Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling tijdens het afronden van de bestelling direct online te worden gedaan of tegen extra betaling van € 7,50 middels storting of overmaking op een door Western Cosmetics aangewezen bank of gironummer binnen 14 dagen na factuurdatum. De op de bank of giroafschriften van Western Cosmetics aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betaling dag aangemerkt.
37 – Indien betaling niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 2,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag met een minimum van 50 Euro.
38 – Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van 500 Euro.
39 – Zolang door of namens de wederpartij geen volledige betaling van het verschuldigde heeft plaatsgevonden, blijven de geleverde goederen eigendom van Western Cosmetics.
40 – Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Western Cosmetics gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
41 – In geval de wederpartij:
a) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance of uitstel van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c) enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt,
d) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, heeft de andere partij door het enkel plaatsgrijpen van een der bovengenoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Western Cosmetics verrichtte leveringen terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

OVERMACHT
42 – Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
43 – Indien naar het oordeel van Western Cosmetics de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Western Cosmetics het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
44 – Is naar het oordeel van Western Cosmetics de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
45 – Western Cosmetics is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
46 – De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

RECHTSCLAUSULES
47 – Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
48 – Alle geschillen waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter binnen wiens ambtsgebied Western Cosmetics gevestigd is.
Western Cosmetics richt zich enkel tot bedrijven.
BTW : NL.8552.767.94.B01 – KvK 63530775

Downloadversie